arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search
Whatsapp WhatsApp Whatsapp Hemen Ara Randevu Bize Yazın

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bilgilendirme Metni

ÖZEL AKTİF HASTANESİ olarak, hasta mahremiyetine ve bu doğrultuda hastalarımıza ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek korunmasına yönelik sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda belirtilen çerçevede işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşleme Amaçları
Özel Aktif Hastanesi tarafından işlenen kişisel verileriniz, çağrı merkezi, internet sitesi, online hizmetler ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel kişisel verileriniz ve genel kişisel verileriniz, aşağıda yer alan kişisel verileriniz, Özel Aktif Hastanesi tarafından yine aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir;

Başta sağlık verileriniz olmak üzere, kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz;
Adınız, soyadınız,
T.C. Kimlik bilgileriniz veya pasaport numaranız,
Doğum yeri ve tarihiniz,
Cinsiyetiniz,
Adresiniz,
Telefon numaranız,
E-posta adresiniz,
Size özel hasta dosya numaranız,
Ödeme ve faturalama bilgileri gibi finansal verileriniz,
Özel sağlık sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ) verileriniz,
SGK tarafından istenen biyometrik verileriniz,
Laboratuar ve radyoloji sonuçlarınız,
Muayene verileriniz,
Check-up bilgileriniz,
Reçete bilgileriniz,
İlaç bilgileriniz dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm sağlık verileriniz,
Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde ses kaydınız,
Hastanemizi ziyaretiniz sırasında kapalı devre kamera sistemi görüntü kaydınız, www.aktifhastanesi.com.tr web sitemizde yer alan online hizmetlerden faydalandığınızda paylaştığınız sağlık verileriniz, kurumumuzda gerçekleştirilen eğitimlere katılımınız, refakatçi olarak kaldığınız süreçte alınan kişisel bilgileriniz, genel olarak hastanemize girdiğiniz andan itibaren sizinle ilgili yapılan tüm işlemlere ait bilgileri’ içermektedir.

Tüm kişisel verileriniz; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tanı, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile; randevu almanız halinde randevu hakkında sizi bilgilendirme; hastanemizin iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma; çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme, yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi; risk yönetimi ve kalite geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi; araştırma yapılması; yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi; hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma; hastanemiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme; ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma; özel sigorta şirketleri ile istenilen bilgileri paylaşma; sunduğumuz hizmetlerle ilgili soru ve şikâyetinize cevap verebilme; Hastanemiz veri güvenliği kapsamında gerekli olan tüm tedbirleri alma; size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik analiz yapma ve sağlık verilerinizi saklama; ilgili mevzuat gereği sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme; anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması; hasta memnuniyetinin ölçülmesi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbi tanı ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırma ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri bunun gibi mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup hastanemizde veya tedarikçilerimize ait fiziki arşivler ve Bilgi Teknolojilerine nakledilerek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, yukarıda yer verilen amaçlarla Sağlık Bakanlığı ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile, özel sigorta şirketleri ile, tıbbi tanı için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan kurum, kuruluş ve bunlara bağlı laboratuvarlar ile, tıp merkezleri ve sağlık hizmeti sunan üçüncü kişiler, hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kurum veya kuruluşu, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, bağlı olduğunuz veya çalışmakta olduğunuz kurum, danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Hastanemize iletmeniz durumunda Hastanemiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Hastanemiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İletişim

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Hastanemizin Web Sitesinde www.aktifhastanesi.com.tr linkinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Kişisel Verilere Erişim Bilgi Talep Formunu doldurarak ıslak imzalı bir nüshasını Sahil Mahallesi, İzmit Yalova Yolu No:81 D:No:81, 77600  Çiftlikköy/Yalova  adresine elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” kullanarak ynssaglik@hs01.kep.tr” adresine gönderebilirsiniz.

KVKK Erişim/ Bilgi Talep Formu

ArabicEnglishTurkish