arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search
Whatsapp WhatsApp Whatsapp Hemen Ara Randevu Bize Yazın

KVKK BİLGİ TALEP FORMU

SAĞLIK KURUMUMUZA AİT AYDINLATMA METNİ

Kişisel Veri                    : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Sağlık Kurumumuz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 3/f uyarınca üzere veri sorumlusu niteliğindedir.

Veri Sorumlusu Unvanı   : ÖZEL AKTİF HASTANESİ

SAĞLIK KURUMUMUZUN
KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME VE AKTARMADAKİ AMACI

(6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 6/(3) )

 •  Kamu sağlığının korunması,
 •  Koruyucu hekimlik,
 •  Tıbbî teşhis,tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 •  Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi

ile kanunlarla sair yönetmelikler nazarında mevcut görev ve sorumluluklarımız.

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete: 20.10.2016 – 29863: Madde 7 – (1) Kişisel sağlık verileri; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

·       Kurumumuzu Ziyaret Ettiğiniz Takdirde Kayıt Altına Alınabilecek Olan Kişisel Verileriniz:

Resmî Gazete Tarihi: 27.03.2002 Resmî Gazete Sayısı: 24708 Özel Hastaneler Yönetmeliği  Madde 48 Gereğince Kayıt Edilecek Veriler

 •  Hasta kabul kâğıdı(Ad soyad ,T.C. kimlik numarası , pasaport numarası veya geçici T.C. kimlik numarası Doğum yeri ,doğum yılı,Medeni halCinsiyet Adres,Telefon numarası vb.)
 •  Tıbbî müşahade ve muayene kâğıdı,
 •  Hasta tabelası,
 •  Hemşire gözlem kağıdı,
 •  Röntgen ve laboratuvar istek kâğıdı ve tetkik raporları,
 •  Ameliyat kâğıdı,
 •  Hastanın muayene istek formu,
 •  Çıkış özeti,
 • Uygulanacak tedavinin kabul edildiğine dair olan ve 1/8/1998 tarihli ve 23420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca alınmış rızayı gösteren muvafakat formu.
 •  Randevu bilgileri,
 • Elektronik posta adresi,
 •  Sair iletişim verileri,
 • Müşteri temsilcileri ,hasta hizmetleri tarafından ,çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtları ile elektronik posta,
 • Mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçildiğinde elde edilen kişisel veriler
 • Banka hesap numarası,
 • IBAN numarası,
 • Kredi kartı bilgisi,
 • Faturalama bilgileri gibi finansal verileri;
 • Özel sağlık sigortasına ilişkin verileri
 • Sosyal Güvenlik Kurumu verileri;
 • Sağlık kurumunun ziyaret edilmesi halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleri, Resmî Gazete Tarihi: 27.03.2002 Resmî Gazete Sayısı: 24708 Özel Hastaneler Yönetmeliği: Hasta mahremiyeti dikkate alınmak kaydıyla, ortak kullanım alanları kamera kayıt sistemi ile kayıt altına alınır ve kamera görüntüleri en az iki ay süre ile saklanır.)
 • Otopark kullanımı halinde araç plaka bilgileri,
 • Kurumumuza yapılan iş başvuru formları
 • Kurumda çalışan kişilere ait özlük dosyaları,

dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü veriniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HASTANEMİZCE KORUNMASI:

Tarafımızca elektronik ve fiziksel ortamda kayıt altına alınan tüm kişisel verileriniz; Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler” ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı madde 3 ve madde 4 Kapsamına uygun olan sistem ve şartlarda korunmaktadır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ AKTARILABİLECEĞİ KURUMLAR:

 • Sağlık Bakanlığı
 • Sgk
 • Anlaşmalı Laboratuvar Firması
 • Özel Sigorta Şirketleri
 • Anlaşmalı Arşiv Firması
 • Hastane Bilgi Yönetim Sistem Sağlayıcıları
 • 6899 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 8/b ve 9/2 gereği yeterli önlemler alınmak kaydıyla 6. Maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin bulunması halinde aktarılacak kurumlar.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ:

6899 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11 gereği;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanunlarda öngörülen şartlar ve sağlık bilgilerinizi saklama sorumluluğumuz (yataklı ve yataksız tedavi kurumlarınca yapılacak arşivleme 20 yıl sonunda yerel veri tabanından silinebilir.) saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU YOLLARI

6899 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

MADDE 13- (1) İlgili kişi, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir. (2) Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. (3) Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

Kurula şikâyet

MADDE 14- (1) Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir. (2) 13 üncü madde uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz. (3) Kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat hakkı saklıdır.

Şikâyet üzerine veya resen incelemenin usul ve esasları

MADDE 15- (1) Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. (2) 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen şartları taşımayan ihbar veya şikâyetler incelemeye alınmaz. (3) Devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeler hariç; veri sorumlusu, Kurulun, inceleme konusuyla ilgili istemiş olduğu bilgi ve belgeleri on beş gün içinde göndermek ve gerektiğinde yerinde inceleme yapılmasına imkân sağlamak zorundadır. (4) Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. (5) Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. (6) Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin yaygın olduğunun tespit edilmesi hâlinde Kurul, bu konuda ilke kararı alır ve bu kararı yayımlar. Kurul, ilke kararı almadan önce ihtiyaç duyması hâlinde, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini de alabilir. (7) Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

BUTON:             KVKK BAŞVURU FORMU

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek ve Kişisel Veriler’e ilişkin öneri, şikayet ve taleplerinizi alabilmek adına yukarıda mevcut başvuru butonuna başvuru gönderebilir veyahut www.aktifhastanesi.com.tr adresli internet sahifesine mail atabilir veya kurumumuz Hasta Hakları Birimine müracaat edebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun gereği telefon iletişimi üzerinden kişisel verilere ilişkin bilgi verilememekte olup anlayışınız için şimdiden teşekkür ederiz. İyi günler …

ArabicEnglishTurkish